Plán uvoľňovania návštev v súvislosti s ochorením COVID – 19 v DD a DSS Stredisko Nová Bašta

Na základe znižujúceho sa nárastu počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 je možné pristúpiť k zmierňovaniu prijatých opatrení a povinností aj v oblasti sociálnych služieb, vrátane umožnenia návštev v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. 


Uvoľňovanie opatrení je rozdelené do štyroch fáz so začiatkom  od 3. júna 2020. 


Návšteva vo vonkajších priestoroch zariadenia od 3.6.2020


Návštevy v DD a DSS Stredisko Nová Bašta sa uskutočnia po telefonickom dohovore so službukonajúcou opatrovateľkou alebo zdravotnou sestrou. Návštevu možno absolvovať každý deň vo vyhradenom čase a to od 14,00 hod – do 16,00 hod. vzhľadom na priestory zariadenia, len vo vonkajších priestoroch zariadenia v altánku  DD a DSS Strediska Nová Bašta, pri dodržaní hygienicko-epidemiologických požiadaviek. Na návštevu za PSS môžu prísť max. 2 osoby. Osobám mladším ako 15 rokov sú návštevy zakázané. Po príchode do areálu zariadenia sa návšteva pri vstupných dverách zapíše do Dennej evidencii návštev, bude jej odmeraná teplota a po dezinfekcii rúk a nasadení rukavíc a rúška sa môže presunúť s PSS na miesto určené pre návštevy /altánok/. Ak budú u návštevníka zistené príznaky respiračného ochorenia, nebude vstup do zariadenia umožnený. Počet návštev v zariadení v jeden deň v určenom čase je max.3.  Dĺžka návštevy u jedného PSS nemá presiahnuť 30 min. spolu s predpísanými požiadavkami pred vstupom do areálu zariadenia. Návštevy v exteriéri zariadenia budú prebiehať až do ukončenia štvrtej fázy opatrení /predpoklad 31.8.2020/, vzhľadom na obmedzené priestory zariadenia. 


Návšteva vo vnútorných priestoroch zariadenia od 8.6.2020 /platí len pre PSS pripútaných na lôžko a PSS so zdravotným znevýhodnením, ktorí nezvládnu presun do altánku/


Návštevy v DD a DSS Stredisko Nová Bašta sa uskutočnia po telefonickom dohovore so službukonajúcou opatrovateľkou alebo zdravotnou sestrou. Návštevu možno absolvovať každý deň vo vyhradenom čase a to od 14,00 hod – do 16,00 hod. vzhľadom na priestory zariadenia môže prísť len jedna návšteva za jeden deň.  Na návštevu k PSS môžu prísť max. 2 osoby. Osobám mladším ako 15 rokov sú návštevy zakázané. Po príchode do zariadenia sa návšteva pri vstupných dverách zapíše do Dennej evidencii návštev, bude jej odmeraná teplota a po dezinfekcii rúk  a nasadení rukavíc a rúška sa môže presunúť na izbu PSS ak je pripútaný na lôžko, ak je PSS mobilný návšteva bude realizovaná na chodbe 2. poschodia, v časti na to určenej.  Ak budú u návštevníka zistené príznaky respiračného ochorenia, nebude vstup do zariadenia umožnený. Počet návštev v zariadení v jeden deň v určenom čase je max. 1.  Dĺžka návštevy u jedného PSS nemá presiahnuť 20 min. spolu s predpísanými požiadavkami pred vstupom do vnútorných priestorov zariadenia. 


V Novej Bašte, dňa 3.6.2020


Spracovala Mgr. Miloslava Zaušková, vedúca zariadenia – sociálna pracovníčka