Jazyk/Nyelv 

Úhrady za poskytované služby

Úhrady za poskytované sociálne služby sa určujú v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Banskobystrického samosprávneho kraja č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK v znení neskorších dodatkov.  Úhrada sa platí za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.


Stravovanie

Výška stravnej jednotky je pri racionálnej, šetriacej a neslanej diéte  3.60 €  na deň, pri diabetickej  4,14 €  na deň. Do úhrady za stravu sa započítavajú aj režijné náklady, ktoré predstavujú 20% zo stravnej jednotky. Celková úhrada za stravu pri racionálnej strave je  4,31 €  na deň, pri diabetickej diéte  4,97  na deň.

Najbežnejší typ odoberanej stravy je racionálna strava trikrát denne v zložení raňajky, obed a večera v sume   3,71 €.


Racionálna, šetriaca a neslaná diéta:

Raňajky  0,86 €

Desiata  0,30 €

Obed       1,73 €

Olovrant  0,30 €

Večera 1,12 €

Spolu:  4,31 €


Diabetická, bielkovinová, výživná, špeciálna diéta:

Raňajky 0,99 €

Desiata 0,35 €

Obed 1,99 €

Olovrant  0,35 €

Večera 0,99 €

2. večera  0,30 €

Spolu:  4,97 €


Bývanie

Výška úhrady za bývanie sa určuje podľa podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú klient užíva, pritom za 1 m² je denná sadzba  0,12 €. Táto úhrada sa zvyšuje o  0,30 €  na deň, ak izbu obývajú 2 klienti a o  0,60  na deň, ak je klient ubytovaný sám. Výška dennej úhrady za užívanie spoločných priestorov je  0,06 €,  za základné vecné plnenie spojené s bývaním je denná sadzba  0,40 € a za individuálne je 0,10 €  na deň, ak klient užíva elektrospotrebič pre svoju individuálnu potrebu.


Výška úhrady za jednoposteľovú izbu: priemerne 2,60 €

Výška úhrady za dvojposteľovú izbu: priemerne 1,45 €

Výška úhrady za trojposteľovú izbu:  priemerne 1,35 €


Výška úhrady za bývanie závisí od rozlohy miestnosti a počtu užívateľov spoločných priestorov a teda aj platby za jednotlivé izby sú mierne odlišné.


Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Úhrada za túto službu je stanovená v závislosti od stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušným obecný úradom alebo samosprávnym orgánom nasledovne:

ZpS                                                          DSS

    • IV. stupeň – 2,20 €                                    • IV. stupeň —1,90€

    • V. stupeň  –   2,90 €                             • V. stupeň  —   2,60€

    • VI. stupeň – 3,60 €                                • VI. stupeň — 3,30€


Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Výška úhrady za upratovanie je  0,70 € na deň, za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva je tiež  0,70 €  na deň.


Klienti majú nárok na 35 dní povoleného pobytu mimo zariadenia, tzv. dovolenku. Počas tohto pobytu mimo zariadenia platia úhradu len za ubytovanie, za ostatné služby úhradu neplatia.


Celková mesačná úhrada závisí od počtu dní, v ktorých klient služby odobral a pohybuje sa v rozpätí od 240,- € (najnižšia úhrada za 31 dňový mesiac) do 355,27- € (najvyššia úhrada za 31 dňový mesiac). Priemerná úhrada je 289,36 €.