Jazyk/Nyelv 

Domáci poriadok - DD a DSS Rimavská Sobota

1.ÚČELDomáci poriadok DD a DSS Rimavská Sobota je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením Banskobystrického samosprávneho kraja č. 41/2019o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK /ďalej len VZN/.

Domáci poriadok DD a DSS Rimavská Sobota stanovuje a upravuje práva a povinnosti prijímateľov sociálnych služieb, resp. ich zákonných zástupcov, ako aj vzťahy medzi zamestnancami a klientmi pri poskytovaní sociálnych služieb.

Domáci poriadok DD a DSS Rimavská Sobota vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti s dôrazom na dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby.

S domácim poriadkom sú prijímatelia sociálnej služby, resp. zákonní zástupcovia oboznámení pri nástupe do zariadenia, čo potvrdia svojim podpisom.

2. POJMY A POUŽITÉ SKRATKYPojmy:


Organizáciou sa rozumie:Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb,

ul. Kirejevská 1192/23, 979 01 Rimavská Sobota

Zariadenie sa rozumie:Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb,

ul. Kirejevská 1192/23, 979 01 Rimavská Sobota

Zriaďovateľ sa rozumie:Banskobystrický samosprávny kraj


Použité skratky:


DD – Domov dôchodcov

DSS – Domov sociálnych služieb

PSS - Prijímateľ sociálnej služby

VZN - Všeobecne záväzné nariadenie

BBSK - Banskobystrický samosprávny kraj

SP - sociálny pracovník

S - sestra

VSZú – vedúca sociálno–zdravotného úseku


Riaditeľka Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Rimavská Sobota

/ďalej len domov/ v súlade s článkom V. ods. 5. Organizačného poriadku č. 01 DD a DSS Rimavská Sobota
v y d á v a t e n t oDOMÁCI PORIADOK3. POSTUPČl. I.

Všeobecné ustanovenia


Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Rimavská Sobota je zariadenie sociálnych službieb:

 1. Zariadenie pre seniorov:

 • podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov celoročnou formou pobytu.

 • poskytuje odborné činnosti:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

 • sociálne poradenstvo

 • sociálna rehabilitácia

 • zabezpečuje odborné činnosti:

 • ošetrovateľská starostlivosť v zariadení

 • poskytuje obslužné činnosti:

 • ubytovanie

 • stravovanie

 • upratovanie

 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

 • poskytuje ďalšie činnosti:

 • osobné vybavenie /rozsah v súlade so VZN o úhradách/

 • zabezpečuje ďalšie činnosti:

 • záujmovú činnosť

 • utvára podmienky na ďalšie činnosti:

 • na úschovu cenných vecí /rozsah v súlade so VZN o úhradách/

 • v prípade záujmu PSS – zariadenie zabezpečí napr. kaderníka a pedikérku


 1. Domov sociálnych služieb:

- podľa § 38 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo ak je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. celoročnou formou pobytu.

- poskytuje odborné činnosti:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

 • sociálne poradenstvo

 • sociálnu rehabilitáciu

 • zabezpečuje odborné činnosti:

 • rozvoj pracovných zručností

 • ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení

 • poskytuje obslužné činnosti:

 • ubytovanie

 • stravovanie

 • upratovanie

 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

 • poskytuje ďalšie činnosti:

 • osobné vybavenie /rozsah v súlade so VZN o úhradách/

 • zabezpečuje ďalšie činnosti:

 • záujmovú činnosť

 • utvára podmienky na ďalšie činnosti:

 • úschova cenných vecí /rozsah v súlade so VZN o úhradách/

 • v prípade záujmu PSS – zariadenie zabezpečí kaderníka a pedikúrku
Účelom tohto domáceho poriadku je oboznámiť prijímateľov sociálnych služieb /ďalej len obyvateľ/ a následne zabezpečovať reálne naplnenie základných pravidiel kolektívneho spolunažívania vo väzbe ich práv a povinností.


Čl. II.

Odborné činnosti1.Sociálne poradenstvov DD a DSS Rimavská Sobota je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.

V DD a DSS Rimavská Sobota sa zameriavame na posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny, komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej v DD a DSS Rimavská Sobota .
2. Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobyje odborná činnosť poskytovaná na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu do DSS vydáva vyšší územný celok na základe zdravotného a sociálneho posudku. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu do DD vydáva miestne príslušná obec na základe zdravotného a sociálneho posudku. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:

 1. a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

 2. b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah,

 3. c) návrh druhu sociálnej služby,

 4. d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.


3. Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmovje odborná činnosť, ktorá sa v DD a DSS Rimavská Sobota vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby. Túto činnosť v domove zabezpečuje SP.


4. Sociálna rehabilitáciaje odborná činnosť, ktorá je v DD a DSS Rimavská Sobota zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe.


5. Zdravotnú starostlivosť pre prijímateľov sociálnych služieb DD a DSS Rimavská Sobota zabezpečuje prostredníctvom :


- Praktického lekára pre dospelých

- Lekára v odbore psychiatria a ďalších odborných lekárov u ktorých sú PSS dispenzarizovaní .


6. Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeníDD aDSS Rimavská Sobota sa zabezpečuje v súlade so zákonom o sociálnych službách a s článkom 40 Ústavy SR, ktorá garantuje každému občanovi právo na ochranu zdravia.


a) Ordinácie praktického lekára sa zabezpečujú v rámci návštevných hodín a to v pondelok od 13:00 hod. V súrnych prípadoch sestra konzultuje zdravotný stav s praktickým lekárom.


b) Poskytovanie odbornej psychiatrickej starostlivosti je zabezpečované lekárom psychiatrom jeho návštevami a vyšetrením v domove 1 x za 2 týždne a podľa potreby.


c) Lieky predpisuje praktický lekár a vydávajú sa pod dohľadom sestry tým obyvateľom, ktorí sú schopní lieky riadne užívať. Ostatným obyvateľom sestra rozdeľuje lieky do liekoviek a podávajú ich PSS – sestra, ZA. Sestra a zdravotný asistent dozerajú na riadne užívanie liekov podľa pokynov lekára.


d/ v prípade potreby môže PSS navštíviť lekára v jeho ambulancii.


.


6. Rozvoj pracovných zručnostíje odborná činnosť na udržanie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účelobnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti a aktivizácie .

Rozvoj pracovných zručností je zahrnutý v rozvrhu aktivít za ktoré zodpovedá sociálny pracovník a rovnako je zapracovaný v individuálnych plánoch obyvateľov domova.Čl. III.

Obslužné činnosti1. Ubytovanie v domove


a) Domov v Rimavskej Sobote sa skladá zo štyroch samostatných budov. V pavilónoch A , B,C a D je ubytovaných 95 obyvateľov v jedno, dvoj a trojposteľových izbách a jedna izolačka.


b/ Službukonajúci zamestnanec domova má právo vstúpiť do izby obyvateľa a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu obyvateľa, ktorému sa v nej poskytuje ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku obyvateľov, na ochranu práva a slobôd iných obyvateľov alebo ochranu majetku v zmysle Zákona o sociálnych služieb.2. Hygiena


a/ Hygiena sa vykonáva v  zmysle Zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov je v zariadení .


b/ Upratovanie vykonávajú upratovačky podľa harmonogramu práce s časovým rámcom.


3. Stravovanie


Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby podľa stravných jednotiek.

:

a) Strava sa podáva v tomto časovom rozvrhu:


 • raňajky + desiata od 08:00hod. – do 09:00hod.

 • obed pre obyvateľov + olovrant od 12:15hod. – do 12:45hod.

 • roznáška jedál na oddelenia od 11:30hod. – do 12:15hod.

 • večera + druhá večera pre diabetikov od 17:20hod. – do 17:50hod.

v stredu a nedeľu sa podáva suchá večerad) V domove sa podáva:

- racionálna strava

- diétna strava /diéta diabetická, šetriaca, neslaná, bielkovinová, výživová, špeciálna/ sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a písomnej žiadosti obyvateľa.

Strava sa podáva vo veľkej jedálni, v malej jedálni a pri lôžku


e/ V čase prerušenia poskytovaných služieb v zariadení t. j opustenie zariadenia z dôvodu neprítomnosti sa odporúča odber stravy minimálne dva dni vopred odhlásiť.


f)Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného pre každý druh podávanej stravy. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená riaditeľom domova na dva týždne vopred. Stravovacia komisia dbá pri zostavovaní jedálneho lístka na pestrosť a biologickú hodnotu, ako aj na rozmanitosť a kalorickú hodnotu podávanej stravy zodpovedajúcu veku a zdravotnému stavu obyvateľov.

Jedálny lístok podpisuje riaditeľka, sestra, referent stravovacej prevádzky, zástupca obyvateľov domova a ktorý schvaľuje lekár.Čl. IV.

Úschova cenných vecí v domovea) Veci, ktoré si do domova doniesol obyvateľ ostávajú jeho majetkom. Veci, ktoré dostane obyvateľ v domove do používania, ostávajú majetkom domova. Osobné vybavenie, ktoré domov poskytuje občanovi, sa eviduje na osobnej karte občana.


b/ PSS v prípade záujmu má možnosť svoje osobné veci dať do úschovy na základe zmluvy o úschove v zmysle zákona.


c) Na požiadanie sa veci prevzaté do úschovy vrátia v súlade so zmluvou o úschove v zmysle zákona.


Čl. V.

Čas pokojaČas nočného pokoja je stanovený v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. Výnimky povoľuje riaditeľ domova po prerokovaní s Radou obyvateľov na základe zhodnotenia danej situácie. V tomto čase sa obyvatelia správajú tak, aby nerušili ostatných obyvateľov. Domov je v tomto čase uzavretý.Čl. VI.

Poskytovanie drobných predmetov osobnej spotreby a služieba) Osobné vybavenie poskytuje domov obyvateľovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť celoročnou formou pobytu a ktorý nemá osobné vybavenie, s prihliadnutím na potreby obyvateľa, jeho zdravotný stav, príjmové a majetkové možnosti obyvateľa a jeho rodiny.


b) Poskytnutie a rozsah osobného vybavenia určí riaditeľ domova, ak si občan nemôže potrebné osobné vybavenie zabezpečiť zo svojho príjmu, majetku alebo prostredníctvom svojej rodiny.


Čl. VII.


Pobyt obyvateľa mimo domovaa) Hlavný vchod domova Rimavská Sobota sa uzamyká v letnom období o 19:00 hod. a v zimnom období o 18:00 hod. Zadný vchod sa uzamyká v letnom období o 20:00 hod. a v zimnom o 18:00 hod.

b) Pobyt mimo zariadenia je neobmedzený.c) Pri návrate z vychádzky po uvedenom uzamknutí domova umožní obyvateľovi vstup do domova službukonajúci personál, hlavným vchodom resp. cez pavilón A. Tak isto umožní návštevám odchod z uzamknutého domova. Obyvateľ pri návrate má možnosť použiť zvonec.


d) Obyvateľ domova má nárok na prerušenie poskytovania sociálnych služieb, tzv. dovolenku, ktorú nahlasuje sociálnym pracovníkom najneskôr dva dni vopred.


e) Za dni prerušenia poskytovania služieb v domove platí obyvateľ iba ubytovanie.


f) Finančné vysporiadanie za dni prerušeného poskytovania služieb sa zo strany domova realizuje vždy v nasledujúcom mesiaci po vzniku nároku na vrátenie časti úhrady.


g) Ak u obyvateľa došlo k prerušeniu poskytovania sociálnych služieb v domove bez jeho predchádzajúceho oznámenia , zaplatená úhrada sa mu nevracia, t.j. hradí všetky úhrady ako by bol v domove prítomný.Čl. VIII

Spolupráca a návštevyNesmierne dôležitým faktorom pri plnohodnotnom a profesionálnom poskytovaní sociálnych služieb je multidisciplinárny prístup zamestnancov zariadenia, spolupráca s rodinnými príslušníkmi obyvateľov domova, ich rodinou a v neposlednom rade s verejnosťou.

Nezastupiteľnú úlohu pri poskytovaní komplexných sociálnych služieb zohráva spolupráca s rodinou obyvateľa..

V rámci tejto spolupráce sa snažíme udržiavať korektnú komunikáciu s rodinnými príslušníkmi.. Snažíme sa o to, aby táto komunikácia bola efektívna a smerovala k naplneniu potrieb obyvateľa, jeho želaní a zabezpečeniu čo najkvalitnejšej a najprofesionálnejšej sociálnej služby.

Rodinní príslušníci majú možnosť zúčastňovať sa aj rozličných aktivít realizovaných našim zariadením – napr. účasť na kultúrnych podujatiach a pod.


a) Návštevy v DD a DSS sú neobmedzené. Na oddeleniach sú povolené v spoločenských miestnostiach a na izbách so súhlasom spolubývajúcich.


b) Návštevami nesmie byť narušený denný režim domova, osobitne pri návštevách na izbách nesmie byť rušený kľud spolubývajúcich.


c) Návštevníci sú povinní dodržiavať všetky bezpečnostné a zdravotné predpisy platné pre domov.

d) Pri vstupe do domova, služba na vrátnici zapíše každú návštevu / súkromnú aj úradnú /.Čl. IX.

Kultúrno-záujmová činnosťZáujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na podporu, rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby, na podporu jeho socializácie a sociálnej integrácie.


a) Domov utvára podmienky na záujmovú činnosť – kultúrnu, spoločenskú, športovú a rekreačnú, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností obyvateľov. Rozhodujúce akcie sa organizujú podľa vypracovaného plánu kultúrno - záujmovej činnosti. Rozvrh aktivít je umiestnený na informačných tabuliach.


b) Domov má svoju knižnicu a je otvorená každý štvrtok od 9,00 – do 10,00 hod. Knižný fond sa podľa možností neustále doplňuje, knihy sa požičiavajú obyvateľom podľa záujmu. V spoločenských miestnostiach sú inštalované televízory.
Čl. X.

Účasť obyvateľov na riešení a usporiadaní života v domovea) Obyvatelia domova sa podieľajú podľa svojich síl a schopností na organizovaní spoločenského života v domove svojou vlastnou iniciatívou a prostredníctvom svojich zástupcov zvolených do Rady obyvateľov.

b) Rada obyvateľov je 5 členná v domove Rimavská Sobota . Je volená na 3 roky tajným hlasovaním. Do rady sú zvolení obyvatelia s najväčším počtom hlasov. Zvolení členovia Rady obyvateľov si vyberú predsedu. Pre jednotlivé úseky činnosti môže vytvárať rada svoje komisie, resp. zástupcov, do ktorých okrem svojich členov zapája aj ostatných obyvateľov domova.
Čl. XI.

Pripomienky a podnety


a/ Pripomienky a podnety môžu obyvatelia podávať priamo vedeniu domova alebo Rade obyvateľov, ktorá vyhotoví o pripomienkach krátky záznam. Po prerokovaní pripomienok ju Rada obyvateľov predkladá riaditeľovi domova s prípadným návrhom na riešenie. Pre zachovanie anonymity slúži schránka umiestnená vo vestibule zariadenia označená nápisom : „Podnety a sťažnosti“.


b/ Pri riešení sa postupuje v zmysle legislatívy.Čl. XII.

Zodpovednosť obyvateľov za spôsobenú škodu

a) Obyvatelia domova zodpovedajú za škodu, ktorú vlastnou vinou spôsobili na majetku domova alebo na majetku iných osôb v súlade s Občianskym zákonníkom..


b). Stratu, alebo poškodenie veci obyvatelia nahlásia sestre, zdravotnému asistentovi, vedúcej sociálno – zdravotného úseku, technicko – hospodárskemu pracovníkovi alebo riaditeľovi domova.


Čl. XIII.

Porušovanie domáceho poriadku


Zamestnanci DD a DSS Rimavská Sobota vytvárajú pre obyvateľov príjemné prostredie a vedú ich k zachovaniu a upevňovaniu dobrých medziľudských vzťahov. Ak usmerňovanie obyvateľa napriek všetkým snahám zamestnancov domova nie je účinné a obyvateľ sústavne porušuje Domáci poriadok a narúša občianske spolužitie riaditeľ s obyvateľom prerokuje jeho správanie. Ak obyvateľ naďalej pokračuje v porušovaní Domáceho poriadku a narúšaní občianskeho spolužitia udelí sa písomné upozornenie a v prípade nerešpektovania písomného upozornenia a jeho opakovaného udelenia , je dôvod na ukončenie poskytovania sociálnych služieb v zariadení.


a) Za porušovanie domáceho poriadku možno voči obyvateľovi použiť opatrenia :

1. ústny pohovor

2. písomné upozornenie ,

3. opätovné písomné upozornenie s  ukončenia pobytu,

4. výpoveď zmluvy


b) Obyvateľovi sa môže jednostranne ukončiť poskytovanie sociálnych služieb, ak:


1. Hrubo porušuje povinnosti uvedené v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb

2. Hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie

3. Neplatí dohodnutú úhradu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej sumy a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady

4. Sústavne porušuje ustanovenia domáceho poriadku

5. Neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnych služieb


c) Za hrubé porušovanie dobrých mravov sa považujú:


1. Slovné a fyzické napadnutia zamestnanca a spolubývajúcich

2. Výtržnosti /ničenie majetku domova a majetku ostatných obyvateľov/ pod vplyvom alkoholických nápojov alebo omamných látok

3. Fajčenie mimo priestorov na to určených .


d/ Porušenie domáceho poriadku, dobrých mravov a občianskeho spolužitia sa zaznamenáva službukonajúcou sestrou, zdravotným asistentom alebo opatrovateľom v knihe denných hlásení.


e/ V prípade opakovaného hrubého porušovania domáceho poriadku môže domov jednostranne ukončiť zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb.Čl. XIV.


Mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav


V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, alebo núdzového stavu, je prijímateľ sociálnej služby povinný dodržiavať osobitné nariadenia/usmernenia vydané poskytovateľom sociálnych služieb a jeho zriaďovateľom, prípadne inými orgánmi verejnej správy.

Ak je súčasťou takéhoto nariadenia/usmernenia obmedzenie slobody pohybu, prijímateľ je povinný zdržiavať sa v tých priestoroch, ktoré boli poskytovateľom sociálnej služby určené, napr. : areál poskytovateľa sociálnej služby, konkrétna časť areálu, či budovy a pod. Táto povinnosť sa netýka situácie , kedy je nevyhnutné, aby prijímateľ zariadenia opustil / napr. pobyt v ústavnom zdravotníckom zariadení, alebo ak ide o vzájomnú dohodu s poskytovateľom sociálnej služby / napr: návrat prijímateľa sociálnej služby do domáceho prostredia / .

Ak je klient odkázaný na sprievod alebo dohľad pri lekárskom vyšetrení , zariadenie má povinnosť poskytnúť mu sprevádzajúceho zamestnancaČl. XV.

Záverečné ustanoveniaa) Tento domáci poriadok platí od 15.04.2020


b) Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto domáceho poriadku Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Rimavská Sobota je možné vykonať len po predchádzajúcom prejednaní vo vedení domova a v Rade obyvateľov domova a to vždy písomnou formou.


c) Uplatňovanie nových zákonných noriem, ktoré by mali dopad na formuláciu domáceho poriadku má však vyššiu právnu účinnosť. V takomto prípade je povinnosťou riaditeľa domova o prípadných zmenách bezodkladne informovať obyvateľov domova, a následne písomne upraviť - aktualizovať tento domáci poriadok.


d) Domáci poriadok je záväzný pre všetkých obyvateľov ako aj všetkých zamestnancov domova.4. ODKAZY A POZNÁMKY


Súvisiace normy a predpisy:

- Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

-Všeobecne záväzné nariadenie BBSK č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.Interné dokumenty:

- Príručka kvalityV Rimavskej Sobote, dňa 15.04.2020


Mgr. Jana Vančíková

Riaditeľka DD a DSS