Jazyk/Nyelv 

Etický kódex

  ETICKÝ KÓDEX

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Rimavská Sobota

 

               Domov dôchodcov a DSS Rimavská Sobota (ďalej len „ DD a DSS“) stanovuje tento záväzný predpis, ktorý určuje minimálny etický štandard zamestnancov DD a DSS a definuje základné práva prijímateľov sociálnych služieb DD a DSS. Tento štandard je povinný zachovávať každý zamestnanec DD a DSS. Kódex DD a DSS je záväzný dokument a jeho nedodržanie je hodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny.

Etické zásady vo vzťahu k prijímateľom sociálnych služieb (ďalej len „klientom“)

 • Ctíme každého človeka bez ohľadu na jeho pôvod, etnickú príslušnosť, materinský jazyk, vek, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, ekonomickú situáciu, náboženské a politické presvedčenie a bez ohľadu na to, ako sa podieľa na živote celej spoločnosti.

 • Rešpektujeme klienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami a povinnosťami, rešpektujeme jeho potreby, názory a rozhodnutia, vrátane zodpovednosti za riešenia svojej situácie.

 • Plne podporujeme samostatnosť rozhodovania klienta. Pred klientom nezatajujeme informácie, ktoré mu môžu byť k úžitku. Hľadáme možnosti, ako čo najviac zapojiť klienta do procesu rozhodovania o sebe samom a riešenia jeho problémov.

 • U klientov, kde je narušená a sťažená komunikácia, hľadáme vhodné formy alternatívnej komunikácie, alebo iných dostupných prvkov dorozumievania sa v prospech oboch komunikačných strán.

 • Činíme rôzne kroky k tomu, aby sme nepodporovali závislosť klienta na našich službách, a viedli ho k čo najväčšej samostatnosti, prihliadajúc na jeho individuálne schopnosti.

 • Aktívne predchádzame stigmatizácii klienta, dbáme o to, aby bol klient ochránený pred predsudkami, ponižovaním či zneužívaním.

 • Chránime klientovo právo na súkromie a dôvernosť jeho zdieľania. Údaje a informácie požadujeme s ohľadom na potrebnosť pri zabezpečení služieb, ktoré majú byť klientovi poskytnuté, a informujeme ho o ich potrebnosti a použití. Žiadnu informáciu klientovi neposkytujeme bez jeho súhlasu, aj bez súhlasu zákonného zástupcu.

 • Sme si vedomí povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sme sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním služieb v DD a DSS, a ktoré sa vzťahujú ku klientom. Tejto povinnosti nás môže zbaviť výlučne klient alebo jeho zákonný zástupca písomným prehlásením. Aj v tomto prípade sme však povinní zvážiť zachovávanie mlčanlivosti, ak je to v záujme klienta. Tým nie sú dotknuté príslušné ustanovenia trestného poriadku a povinnosť vypovedať pred orgánmi činnými v trestnom konaní.

Etické zásady voči rodinným príslušníkom

 • Ku konzultáciám s rodinným príslušníkom, zákonným zástupcom, opatrovníkom pristupujeme profesionálne, nekonzultujeme na chodbe.

 • Rodinným príslušníkom, zákonnému zástupcovi, opatrovníkovi poskytujeme pravdivé, zrozumiteľné a včasné informácie v zmysle našich kompetencií.

Etické zásady vo vzťahu k zamestnávateľovi

 • Plníme zodpovedne svoje povinnosti vyplývajúce zo záväzkov ku svojmu zamestnávateľovi.

 • Podieľame sa na vytváraní takého prostredia, ktoré umožňuje naplňovanie zásad tohto kódexu v súlade so zachovávaním lojality k zamestnávateľovi.

 • Snažíme sa ovplyvňovať pracovné postupy a ich praktické uplatňovanie s ohľadom na čo najvyššiu úroveň poskytovaných služieb.

 • Sme dostatočne stotožnení s filozofiou a víziou zariadenia.

Etické zásady kolegiality

 • Rešpektujeme znalosti a skúsenosti svojich kolegov a ostatných odborných pracovníkov. Vyhľadávame a rozširujeme spoluprácu s nimi a tým zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb.

 • Rešpektujeme rozdiely v názoroch a praktických činnostiach kolegov a ostatných odborníkov. Pripomienky k nim vyjadrujeme na vhodnom mieste a vhodným spôsobom.

 • Konštruktívne spolupracujeme s tými kolegami a odborníkmi, ktorí sú následne v kontakte s rovnakými klientmi. Keď odovzdávame klienta do starostlivosti kolegovi alebo inému odborníkovi, tak ho informujeme o doterajšom priebehu starostlivosti.

 Etické zásady odbornosti

 • Dbáme na udržovanie a zvyšovanie prestíže nášho povolania. Upozorňujeme vhodným spôsobom na preukázateľne nekvalitné a neodborné poskytovanie služieb.

 • Snažíme sa o zvyšovanie odbornej úrovne svojej práce, o rozvoj a udržovanie požadovaných vedomostí a kompetencií svojho odborného pôsobenia. Taktiež sa snažíme o uplatňovanie nových prístupov a metód.

 • Bránime tomu, aby odbornú prácu vykonával nekvalifikovaný pracovník alebo pracovník bez patričného vzdelania a prípravy.

 • Sme zodpovední za svoje celoživotné vzdelávanie a výcvik, čo je základný predpoklad pre udržanie stanoveného štandardu služieb.

 • Ctíme okrem tohto etického kódexu tiež jednotlivé odborné kódexy, ak tieto existujú.

Postupy pri riešení etických problémov

Závažné i menej závažné etické problémy riešime v rámci intervízie a supervízie. Každý člen tímu má mať možnosť diskutovať a analyzovať tieto problémy v spolupráci so všetkými stranami, ktorých sa problém týka.V Rimavskej Sobote 01.02.2018

Mgr. Jana Vančíková

Riaditeľka DD a DSS

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  ETICKÝ KÓDEX75 kB [pdf]