Oslavy 30.výročia vzniku DD a DSS Nová Bašta

IMG_5506


Dňa 25.4.2019 sa pri príležitosti osláv 30.výročia založenia Domova dôchodcov a DSS uskutočnila v našom zariadení krásna spoločenská akcia, bohatá na zaujímavý kultúrny program. Slávnostne prestreté stoly boli pripravené privítať pozvaných hostí, klientov a personál zariadenia. Vo veľkej sále sme pripravili  výstavku ručných prác a fotografií z posledných 30 rokov nášho zariadenia.


Sviatočné  popoludnie slávnostne otvorila pani riaditeľka Mgr. Jana Vančíková. Privítala obyvateľov, zamestnancov, vzácnych hostí, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou. Vo svojom príhovore zhodnotila obdobie 30 rokov jeho fungovania, v ktorom zrekapitulovala akými premenami, či už technickými alebo organizačnými zariadenie prešlo. Poďakovala za podporu zariadenia  starostom z okolitých obcí, lekárom a zdravotnýmpersonálom miestneho Zdravotného strediska, riaditeľom a pedagógom miestnej Základnej školy, riaditeľom z ÚPSVR  a ďalším subjektom, ktorí mohli pozitívne ovplyvniť život v našom domove, klientom za dôveru, ktorú vkladajú do našich rúk a v neposlednom rade zamestnancom za obetavú prácu pri starostlivosti o klientov a popriala veľa zdravia a energie do ďalšej práce. Nezabudlo sa ani na bývalých riaditeľov pani Magdalénu Blaškóovú a pána JUDr. Jozefa Czikoru. Pani riaditeľka Mgr. Jana Vančíková poďakovala  im za svoju  prácu.  Majú veľkú zásluhu na tom, že naše Zariadenie nie je len zariadenie, ale je to ten ozajstný domov, kde sa obyvatelia a zamestnanci cítia ako jedna veľká rodina.    Súčasťou oficiálnej časti programu bolo slávnostné odovzdávanie darov  od obyvateľov  a ruže pre hostí, ktorí prijali naše pozvanie,  desiatim terajším zamestnancom, ktorí svojou prácou prispeli skvalitňovaniu služieb tohto zariadenia. Ocenenia a veľkého poďakovania sa dostalo aj súčasnej riaditeľke pani Mgr. Jany Vančíkovej za jej obetavú prácu. V pestrom programe  úvodné vystúpenie patrilo mažoretkám z Relaxačného centra z Rimavskej Soboty a žiakom z miestnej Základnej školy,  ktorí svojím vystúpením nás rozveselili a potešili. K slávnostným chvíľkam prispeli i ženy v krásnych pestrofarebných krojov z Gemerského Jablonca a z Tácht. Na záver nás potešila  klientka Strediska svojím kultúrnym vystúpením.  Slávnostné chvíle spestril náš  hudobník z Hajnáčky,  ktorý svojím spevom a hrou na gitare rozospieval takmer všetkých zúčastnených. Po programe si hostia, klienti a zamestnanci pochutnali na malom občerstvení.  


Slávnostný program bol ukončený prípitkom a zapálením prskaviek na torte a pokračovalo sa s malou recepciou. Veríme, že sa všetci prítomní cítili príjemne a po odchode budú ešte dlho spomínať na krásne prežitý deň.


V Novej Bašte, dňa  30.04.2019 

Napísala: Bc.Sumráková

Priložené fotografie