Rada obyvateľov

Nakoľko nastali v rade obyvateľov zmeny tým, že nás niektorí členovia opustili. V dňoch 20.05.2021 a 21.05.2021 sa konali voľby predsedu a podpredsedu .  Kandidovalo 6 členov rady. Obyvatelia DD a DSS Rimavská Sobota  hlasovali  na hlasovacom lístku označením jedného zo 6 kandidátov a hlasovací lístok vhodili do prenosnej urny, za prítomnosti 2 členov volebnej komisie. Zvolená bola za predsedu v počte hlasov 18 pani Pelleová Marta a za podpresedu pani Csanková Irma v počte hlasov 13 obe svoje miesta prijali. Za člena stravovacej komisie bola jednohlasne zvolená pani Gregáňová Anna.